COVID 19

ОЕКТИ
...........................................................................................................................................................................................................................................

              
                                   

Проект и главна цел:
ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG16RFOP002-2.073
„Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“
на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“
Бенефициент: Фирма Бизнес Травъл Мениджмънт ЕООД
Обща стойност: 10 000 лв.,от които 8 500 лв. европейско финансиране и 1 500 лв. национално съфинансиране.
Начало: 01.02.2020 г.
Край: 23.07.2020 г.

...........................................................................................................................................................................................................................................
    

                                                                        

   Фирма БИЗНЕС ТРАВЪЛ МЕНИДЖМЪНТ  ЕООД  е одобрена за финансиране по процедура
  "Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19"
Номер на АДПБФП: BG16RFOP002-2.092-0503-C01
Бенефициент: «Бизнес Травъл Мениджмънт» ЕООД
Обща стойност: 18 207,00 лв., от които 15 475,95 лв. европейско и 2 731,05 лв. национално съфинансиране.
Начало: 21.12.2020 г.
Край:      21.03.2021 г.
Резултат от изпълнението на проекта:
Проектът осигури оперативен капитал за нашия бизнес и ни даде възможност да възтановим част от щетите, които пандемията от COVID 19 нанесе на бизнеса ни.
Радваме се, че имахме възможност да участваме в проекта.

.............................................................................................................................................................................................................................................
                                                                    

 Номер на проект:
 BG16RFOP002-2.095 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“ на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
 Бенефициент: Бизнес Травъл Мениджмънт ЕООД
 Обща стойност: 12 515,15 лв.  
 Начало: 22.03.2021 г.
 Край:     29.07.2021 г.
 ............................................................................................................................................................................................................................................
                                                                      
Номер на проект:
BG16RFOP002-2.101 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки II“ на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Бенефициент: Бизнес Травъл Мениджмънт ЕООД
Обща стойност: 3 488,31 лв.  
Начало: 15.07.2021г.
Край:     15.10.2021г.
.............................................................................................................................................................................................................................................

Наши партньори