COVID 19

...........................................................................................................................................................................................................................................
ПРОЕКТИ
...........................................................................................................................................................................................................................................

                                                                  
Фирма БИЗНЕС ТРАВЪЛ МЕНИДЖМЪНТ  ЕООД  е одобрена за финансиране по
 ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG16RFOP002-2.073
„Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентноспоспбност 2014-2020“.
Източник на европейско съфинансиране - Европейския фонд за регионално развитие на ЕС.
...........................................................................................................................................................................................................................................

                                                                      

   Фирма БИЗНЕС ТРАВЪЛ МЕНИДЖМЪНТ  ЕООД  е одобрена за финансиране по процедура
  "Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19"
   Номер на АДПБФПBG16RFOP002-2.092-0503-C01
   Бенефициент: «Бизнес Травъл Мениджмънт» ЕООД
   Обща стойност: 18 207,00 лв., от които 15 475,95 лв.
   европейско и
 2 731,05 лв. национално съфинансиране.
    Начало:
 21.12.2020 г.
    Край:      
21.03.2021 г.
............................................................................................................................................................................................................................................
                                                                   

 Номер на проект:
 BG16RFOP002-2.095 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“ на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
 Бенефициент: Бизнес Травъл Мениджмънт ЕООД
 Обща стойност: 12 515,15 лв.  
 Начало: 22.03.2021 г.
 Край:     29.07.2021 г.
 ..................................................................................................................
                                                                     
Номер на проект:
BG16RFOP002-2.101 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки II“ на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Бенефициент: Бизнес Травъл Мениджмънт ЕООД
Обща стойност: 3 488,31 лв.  
Начало: 15.07.2021г.
Край:     15.10.2021г.
..........................................................................................................................................................................................................................................

Наши партньори