ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИ ДАННИ


Настоящата политика за поверителност на лични данни е приета от „Бизнес Травъл Мениджмънт“ ЕООД с цел прилагане на стандартите за защита на личните данни, установени от Регламент (ЕС) 2016/679 относно защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО („Регламента“).
В качеството си на администратор на лични данни по предоставяне на услуги, БТМ отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на нашите услуги, и ги пази отговорно и законосъобразно.
Администратори на лични данни
Администратор на Вашите лични данни е:
„Бизнес Травъл Мениджмънт“ ЕООД, ЕИК 203580231 (БТМ), със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Цветна градина“ 38.
Информация, въпроси и искания във връзка с Вашите лични данни може да отправяте на имейл: v.dimova@btm.bg, тел. +359 879 440 207, както и на посочения по-горе адрес. При отправяне на искания и въпроси БТМ може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност.
Компетентния надзорен орган
Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес за контакт: гр. София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров 2
Телефон: (02) 9153518
Email: kzld@cpdp.bg
уебсайт: www.cpdp.bg
Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява БTM
При изпълнение на нашите ангажименти към Вас ние събираме следните лични данни:

 • Индивидуализиращи данни: имена, ЕГН, адрес, паспортни (дани на лична карта и международен паспорт), месторождение, телефон, имейл адреси, рождена дата, възраст;
 • Данни относно социалната ви идентичност, като: образование, професионален опит, други умения, хоби;
 • Данни за здравословно състояния: заболявания, които изискват специални грижи по време на пътуване, изискват избор на храна или специални условия за настаняване;
 • IP адрес във връзка с изполването на интернет страницата на БТМ www.btm.bg.
Кои данни не се обработват от БТМ
БТМ не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:
 • разкриват расов или етнически произход;
 • разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
 • генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.
Защо ние получаваме Вашите лични данни и на какво основание
Ние получаваме Вашите лични данни за следните цели, свързани с нашата дейност:
 • Подбор на кандидати за работа и подготовка за наемане на работа;
 • Индивидуални пътувания, организирани пътувания, резервация и продажба на самолетни билети, хотелско настаняване, организиране на чартърни полети, круизи, транспортни услуги– трансфери, рент-а-кар, организиране на фирмени събития, бизнес срещи, тийм-билдинг програми, съпътстващи програми на събитията, регистрация, организация и комплексно обслужване при посещение на семинари, изложения, конференции и конгреси в страната и в чужбина, визови услуги, медицински застраховки;
 • Сключване и изпълнение на договори с наши клиенти или партньори и тяхното администриране;
 • Изпращане на информационни съобщения до нашите клиенти за промени в услугите съгласно договорите им;
 • Изпращане на информационен бюлетин (нюзлетър) – целта на тази операция е администриране на процеса по изпращане на бюлетини до клиентите, които са заявили желание да получават такъв.
Във връзка с горното Вашите данни са ни неоходими за:
 • Оценка на кандидатурите за работа и подготовка за наемане на работа на избраните кандидати;
 • индивидуализация на страна по договора;
 • счетоводни цели;
 • статистически цели;
 • защита на информационната сигурност;
 • организиране предоставянето на целия пакет услуги, които Вие желаете.
Ние събираме и обработваме Вашите лични данни за посочените по-горе цели на някое от следните онования:
 • Изрично получено съгласие от Вас като клиент, когато е приложимо;
 • Изпълнение на задълженията на БTM по договор с Вас - при сключването на писмен договор, между БТМ и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни;
 • Предприемане на стъпки преди сключването на договор с Вас;
 • Спазване на законово задължение на БТМ – например предоставяне на информация към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други съответно компетентни за нашата дейност държавни и общински органи.
 • За целите на легитимния интерес на БТМ, свързан, например, с изпълнение на договори с наши търговски партньори.
 
Принципи при обработването на Вашите лични данни
БТМ спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:
 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограничение на целите на обработване;
 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.
От кого получаваме Ваши данни
За целите на оценка на кандидатурите за работа и подготовка за наемане на работа на избраните кандидати ние получаваме личните данни от Вас.
За целите посочени в тази политика, свързани с предлаганите от нас услуги ние получаваме Ваши данни от Вас и/или от лица по силата на договор като Ваши близки, с които пътувате, други туроператори и туристически агенти, други наши търговски партньори.
Когато на БТМ е възложено да обработва Вашите лични данни от трето лице за целите на използването на нашите услуги, БТМ действа в качеството на обработващ личните данни. БТМ действа единствено по инструкция на администратора на личните данни, който ни ги е предоставил като ползвател на нашите услуги и само доколкото може да има контрол върху личните данни, които той обработва.
На кого предоставяме Вашите лични данни
Достъп до Вашите данни имате Вие, служители на БТМ, наши търговски партньори по силата на договор (напр. други туроператори, туристически агенти, резервационни системи за хотели, хотели, авиокомпании и други лица в зависимост от вида на предоставяната Ви от нас туристическа услуга) и публични органи (вкл. НАП, МВР, посолства на други държави в България) съгласно изискванията на нормативни актове.
За предоставянето на услуга, след подадена и потвърдена заявка от Ваша страна, БТМ предава необходимата информация към съответното трето лице, според неговата компетентност, което обработва данните за целите на изпълнение на договора Ви с нас.
Предаване на вашите лични данни за обработване в трети държави и международни организации
БТМ Ви уведомява за намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации, когато това е необходимо за изпълнение на нашия договор с Вас и в изпълнение на поетите ангажименти към Вас в тази връзка. БТМ ще Ви уведоми и за предприетите мерки за осигуряване на адекватно ниво на защита на Вашите данни при това предаване и ще Ви предостави всяка друга информация, изисквана в тази връзка от Регламента.
Срок за обработване на личните данни
За целите на оценка на кандидатурите за работа и подготовка за наемане на работа ние съхраняваме Вашите лични данни до вземане на решение за наемане на работа на избраните кандидати, но не повече от 6 (шест) месеца.
БТМ съхранява личните данни за срока на договорите за предоставяне на услуги, както и след това съобразно законовите си задължения, включетлно като съобразява законово установените срокове за предявяване на рекламации и други претенции, които са свързани с правата на нашите клиенти по тези договори.
Защо са ни необходими Вашите данни
Вашите данни са ни необходими, за да изпълним нашите ангажименти към Вас и във връзка с предоставяните Ви услуги. Данните са ни необходими в зависимост от вида услуга, която Вие искате да ползвате.
Ако не ни предоставите Вашите лични данни в обема, който се изисква за подбора на кандидатите за работа или за съответната услуга, ние няма да бъдем в състояние да извършим пълна и точна оценка на Вашата кандидатитура за работа или да изпълним поисканата услуга в срокове, обем и качество, каквито желаете.
Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни
Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни
Когато сте дали съгласие за обработване на Ваши лични данни и за определени цели, Вие може да оттеглите това съгласие по всяко време, ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от БТМ за конкретна или за всички цели на обработване.
Право на достъп
Вие имате право да изискате и получите от БТМ потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.
Вие имате право да получите достъп до Вашите данни, както и до информацията по-горе в тази политика, свързана със събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.
Вие имате право да поискате БТМ да Ви предостави копие от Вашите лични данни в подходяща форма в зависимост от Вашето желание.
Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но БТМ си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.
Право на коригиране или попълване
Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълни лични данни, свързани с Вас с отправяне на искане до БТМ.
Право на изтриване („да бъдеш забравен“)
Вие имате правото да поискате от БТМ изтриване на Вашите лични данни, а БТМ има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:
 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо БТМ;
 • личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.
БТМ не е длъжно да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:
 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
Право на ограничаване
Вие имате право да изискате от БТМ да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:
 • оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на БТМ да провери точността на личните данни;
 • обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 • БТМ не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
 • Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на БТМ имат преимущество пред Вашите интереси.
 
Право на преносимост
Когато обработваме Вашите данни въз основа на съгласие или поради изпълнение на наше договорно задължение към Вас:
 • Вие имате право да получите Вашите лични данни в стуктуриран, широко използван и пригоден за машинно четене вид; и
 • може да поискате от БТМ директно да прехвърли личните Ви данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.
Право на възражение
Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от БТМ, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.
Право на жалба
Вие имате право на жалба до компетентния надзорен орган, за да защитите Вашите права свързани с личните Ви данни.
Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни
Ако БТМ установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.
БТМ не е длъжен да Ви уведомява, ако:
 • е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
 • е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
 • уведомяването би изисквало непропорционални усилия.
Информация за автоматизирани решения
За целите на предлаганите от нас услуги, ние не използваме автоматизирани решения, включително профилиран. Независимо от това, за целите на нашата интернет страница ние използваме бисквитки, като повече информация за тях и как може да ги управлявате може да видите тук :
Настоящата Политика за поверителност на личните данни е изготвена към 25.05.2018 г. и последно изменена към 10.01.2019 г.

Наши партньори